Verminder stress helpt intermediair

Diensten voor intermediairs

Mijn naam is Cees Schuurmans en heb gedurende meer dan 25 jaar professionele werkervaring opgebouwd in het werkveld mens en arbeid. Ook de daarbij behorende levenservaring natuurlijk. Werkervaring met name op het gebied van coaching, counseling, re-ïntegratie (waaronder 1-, 2e- en 3e spoor WVP) en P&O. De functies die ik vervuld heb zijn: Hoofd Personeelszaken, Docent Ethiek en Personeelmanagement, interimadviseur P&O, persoonlijk coach en reïntegratiecoach/groepstrainer en trajectbeheerder.

Ik kan een goed inhoudelijk verhaal vertellen met passie en overtuigingskracht, zowel naar cliënten als naar (potentiële) opdrachtgevers. Ik voer trajecten adequaat en gedegen uit, wek vertrouwen bij alle betrokkenen in een traject. Mijn communicatie wordt uitstekend genoemd, zowel mondeling als schriftelijk. Ik koppel effectief terug.

Verder ben ik in staat mensen aan me te binden, overtuigen, beïnvloeden, in gang trekken. Kan prioriteiten stellen, dingen vanuit diverse perspectieven benaderen, dus zowel zakelijk als (inter) menselijk.

Persoonlijkheid met besef van waarden en normen. Integer en terdege ontwikkelde sociale- en algemene intelligentie. Interesse in kennis- en ervaringsoverdracht.

Adviseur/trainer/coach met inzicht in het “managen” van mensen en sociale processen. Inzicht in abstracties, het omzetten hiervan in beleid en de vertaling hiervan naar het operationele niveau.

Kernbegrippen: visie en ethisch besef, creatief, observator, communicatief sterk, denker en doener, overtuigingskracht op basis van grondige analyse, argumenten, passie en uitstraling.

Ik heb in het verleden bewezen hier goed in te zijn, heb goede resultaten behaald en had zowel bij cliënten als opdrachtgevers, privaat en publiek, een goede naam. Ik voel mensen aan (en voel ze “in”), zet ze “in beweging” en kan ze naar een beoogd doel toe brengen dmv interventies, overzicht, inzicht, gevoel voor verhoudingen, empathie, begrip, uiteindelijk het doel voor ogen houdend. Kan win-winsituaties creëren.

Met name stressgerelateerde coaching/training/counseling heeft mijn aandacht, evenals loopbaanontwikkeling en het interveniëren in de manier waarop mensen denken over hun werk in relatie tot het privéleven. Concrete gedragsbeïnvloeding gericht op het verkrijgen van passende arbeid speelt hierbij een belangrijke rol.

  • Ik beschik over werkervaring op individueel-, operationeel- en managementniveau die de verschillende aandachtsgebieden bestrijken: reïntegratie 2e-spoor in het bedrijfsleven, reïntegratie AG vanuit het publieke domein (UWV), (stress)counseling (gezin/relatie, burn-out, depressie, werk/verzuim, onvrede persoonlijk functioneren, conflictbeheersing), coaching (lifecoaching, jobcoaching, loopbaancoaching), mediation en P&O-advies;
  • Vanuit deze kennis en ervaring ben ik instaat om hulpvragen en de mij voorgelegde opdrachten te bezien vanuit deze “totaal”-ervaring. Dit kan vanuit individueel perspectief zijn maar ook vanuit organisatieperspectief. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. Je kunt een mens, en daarmee zijn persoonlijk functioneren, niet los zien van de omgeving waarin hij verkeerd. De mens en zijn omgeving zien als een geheel is belangrijk bij de beantwoording van de hulpvraag. Echter, de “kern” van de mens zal altijd centraal blijven staan;
  • Met alle aspecten van de complexe problematiek die voort kan vloeien uit de relatie van de mens en zijn arbeid heb ik vanuit diverse invalshoeken en op verschillende dimensies en abstractieniveau’s, kennis en ervaring. Dit zowel professioneel als persoonlijk. Het “toeleiden” van mensen naar een zowel innerlijke- , persoonlijke- als professionele gezonde situatie, is mijn missie.   Het opsporen van stressoren en andere belemmerende factoren/gedrag en het mensen hiermee leren omgaan om zodoende het individuele welzijn te verbeteren, is de weg van- en naar mijn missie.
  • Alle hulpvragen en opdrachten op alle werkgebieden van het bureau zullen uitgevoerd worden in de vorm van trajecten. Dit impliceert een start- en eindpunt. Hieruit moet de hulpvraag voortkomen en de gewenste eindtermen, of eindresultaat. Deze zullen ook vastgelegd worden in samenspraak met cliënt en/of opdrachtgever in de vorm van een intakegesprek. Hierover kunnen geen misverstanden ontstaan. Wel kunnen deze gedurende het traject altijd bijgesteld worden. De cliënt staat altijd centraal, een tevreden cliënt levert ook immers een tevreden opdrachtgever op.
CONTACT