Verminder stress helpt bedrijven

Ziekteverzuim en reïntegratie

Ziekteverzuim Bedrijven

En toch kan het zo zijn dat, ondanks uw inspanningen om stress te verminderen, een werknemer zich ziek meldt. Ook dan dient u uw werknemer te begeleiden, maar de persoon in kwestie heeft zelf ook verantwoordelijkheden. Het gemeenschappelijk uitgangspunt is in elk geval dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Stress – en arbeidscounseling / coaching begeleidt ook dit proces. Dit zijn de onderdelen: – een uitgebreid kennismakings- en intakegesprek, inclusief een intakerapportage die voldoet aan de eisen van UWV, arbodiensten en verzekeraars; – begeleidingsgesprekken waarbij we aandacht zullen hebben voor de oorzaken van het verzuim (extrinsiek of intrinsiek, exogeen of endogeen), faal- en succesfactoren, mogelijkheden tot herstel, overwinnen van drempels tot herstelmelding; – intensief overleg met u als werkgever, met de leidinggevende, het sociaal-medisch team, de Arbodienst en het UWV; – bewaking van de geldende wettelijke termijnen; – snelle herstelmelding van uw werknemer. Wilt u precies weten welke fases u in het geval van ziekteverzuim moet doorlopen, klik dan hier. Hieronder vindt u de verschillende fases van de ziekteverzuimbegeleiding op een rij.

1) De werknemer meldt zich ziek U moet de werknemer binnen een week na ziekmelding, aanmelden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Vervolgens houdt zowel de werkgever als de arbodienst (of de bedrijfsarts) minimaal eens in de zes weken contact met de zieke werknemer. Al in dit vroege stadium is het van belang dat de partijen samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de werknemer weer aan de slag te helpen. Denkt de arbodienst of de bedrijfsarts dat het langer gaat duren, dan geeft deze uiterlijk na zes weken ziekte een probleemanalyse: een beoordeling van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

2) Ziekmelding bij UWV door de werkgever Uiterlijk op de eerste dag na 42 weken ziekte meldt de werkgever het verzuim aan het UWV. Als het UWV de ziekmelding te laat ontvangt, kunt u een boete krijgen van maximaal €455,- Is de werknemer meer perioden kort na elkaar ziek geweest, dan kan hij die perioden soms bij elkaar optellen. Dit is het geval als de werknemer tussendoor korter dan vier weken helemaal beter was. De eerste ziektedag kan dus al langer dan 42 weken geleden zijn. De werkgever hoeft zijn werknemers niet meer beter te melden. Daarom vraagt het UWV bij elke aangifte van langdurige ziekte aan te geven hoe de eerste 42 weken ziekte zijn samengesteld. Is de werknemer langer dan vier weken helemaal beter geweest, dan begint een nieuwe periode van 42 weken.

3) Plan van aanpak door de werkgever Als de werkgever, de werknemer en de arbodienst verwachten dat de werknemer weer aan het werk kan, moeten zij samen met de werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie maken. Hiervoor kan de werkgever een standaardformulier gebruiken van het UWV. Deze wijst een casemanager aan die de uitvoering van het plan namens UWV begeleidt. Dit kan de werkgever zelf zijn of iemand van bijvoorbeeld de arbodienst of een re-integratiebedrijf. Kan de werknemer niet meer werken en ziet het ernaar uit dat hij niet meer herstelt, dan hoeft de werkgever geen plan van aanpak te maken. Kan de werknemer eerst niet werken maar mogelijk later wel, dan maakt de werkgever het plan van aanpak op het moment dat hij de bijstelling van de probleemanalyse ontvangt. De werkgever moet regelmatig bekijken of bijsturing nodig is. Klik hier voor nader advies.

Bij langdurig ziekteverzuim dient de werkgever een reïntegratietraject op te starten (1e spoor). Leidt dat niet tot succes dan kan de werkgever een zogenaamd 2e spoor reïntegratie opstarten met behulp van externe specialisten. Mocht de werknemer na 20 maanden nog steeds niet werkzaam zijn, dan zijn de gepleegde reïntegratie inspanningen bepalend bij de eventuele uitkeringsaanvraag conform de WIA (poortwachtertoets).
De stress en arbeidsspecialist Cees Schuurmans kan u in dit proces bijstaan op meerdere manieren. Dit kunt u verwachten:
– een uitgebreid kennismakings- en intakegesprek, inclusief een intake- en reïntegratierapportage die voldoet aan de eisen van UWV, arbodiensten en verzekeraars;
– begeleidingsgesprekken met aandacht voor de oorzaken van de uitval: lichamelijk, psychisch, psychosomatisch, (extrinsiek of intrinsiek, exogeen of endogeen), faal- en succesfactoren en achtergrond van uw werknemer.
– het leren zien van persoonlijke mogelijkheden als mens en werknemer, overwinnen van drempels tot werkhervatting, arbeidsmarktoriëntatie, beroepskeuze, leren solliciteren;
– intensief overleg met u als werkgever, met de leidinggevende, het sociaal-medisch team, de arbodienst en het UWV;
– bewaking van de geldende wettelijke termijnen;
– snelle werkhervatting van uw werknemer.
Wilt u precies weten welke fases u in het geval van reïntegratie van toepassing zijn, klik dan hier.

1)    Re-integratiedossier
De werkgever werkt eerst aan re-integratie binnen het eigen bedrijf (zgn. reïntegratie 1e spoor). Lukt dat niet, dan kan hij re-integratie bij een andere organisatie in gang zetten (zgn. reïntegratie 2e spoor). Zo nodig kan er een re-integratiebedrijf ingeschakeld worden. De werkgever begint in deze fase ook met het opmaken van een re-integratiedossier. In het re-integratiedossier bewaart hij alles wat met de reïntegratie van de zieke werknemer te maken heeft, zoals formulieren, correspondentie met de arbodienst of de bedrijfsarts, het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. In het dossier zit verder het re-integratieverslag dat de werknemer na twee ziektejaren moet meesturen met de WIA-aanvraag.

2)    Reïntegratieresultaat na 44 weken
Rond de 44ste week van de ziekte ontvangt de werkgever een bevestigingsbrief van het UWV en informatie over de verdere re-integratieactiviteiten die van hem worden verwacht. Na een jaar ziekte evalueert de werkgever samen met zijn werknemer hoe het afgelopen jaar is verlopen. Samen stellen zij vast welk re-integratieresultaat zij in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe zij dat gaat doen. Het plan van aanpak moet opnieuw worden bekeken. Als het nog steeds voldoet kan de werkgever gewoon doorwerken aan de re-integratie. Is het inmiddels aan bijsturing toe, dan moet dat worden vastgelegd in een bijstelling van het plan van aanpak.

3)    Reïntegratieresultaat na 20 maanden- het reïntegratieverslag
Als de werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag is, dan stellen de werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op. Wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vindt de werkgever daarvan? Als de werknemer een uitkering aanvraagt op grond van de WIA, dan beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Dit is de zogenoemde poortwachtertoets. Alleen als de werkgever en de werknemer zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat de werknemer een uitkering nodig heeft, volgt eventueel een keuring voor de WIA. Heeft de werkgever volgens het UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van zijn werknemer, dan moet hij een jaar extra doorbetalen. Klik hier voor meer informatie.

Het UWV zal hem dan laten weten wat hij nog moet doen aan re-integratie. Deze periode kan korter worden als de werkgever alsnog aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld door een re-integratietraject in te kopen. Heeft de werkgever dit gedaan, dan kan hij dat melden aan het UWV. Zes weken nadat is besloten dat de werkgever alsnog genoeg heeft gedaan aan re-integratie, hoeft hij geen loon meer door te betalen.

4)    Einde dienstverband/Ontslag
Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, houdt voor u de verplichte loondoorbetaling op. Het ontslagverbod vervalt en u mag uw werknemer ontslaan. U, uw werknemer en het UWV moeten het dan wel eens zijn over het volgende:
– uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden;
– u en uw werknemer hebben genoeg aan de re-integratie gedaan (inspanningsverplichting), maar zonder resultaat;
– re-integratie van uw werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk (ook niet via scholing).

Als de werknemer, het UWV en de werkgever het hierover eens zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. In dat geval is geen ontslagvergunning nodig.

5)    Algemeen Advies
Uw zieke werknemer valt onder de zorg van u als werkgever. Van u wordt verwacht dat u hem de komende twee jaar begeleidt in het traject om weer aan het werk te gaan. Hierbij wordt veel begeleiding door u verwacht waarbij u ook alles goed moet registreren en documenteren. vindt u diverse standaardformulieren die u kunt gebruiken. Hierbij zijn de genoemde termijnen erg belangrijk, want in het ergste geval kan het UWV oordelen dat u, na twee ziektejaren, niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie. In dat geval kunnen de financiële consequenties groot zijn. Klik hier voor nader advies.

CONTACT