Diensten voor bedrijven

Negatieve stress bij uw werknemers kan tot kwalijke gevolgen leiden: ineffectiviteit, fouten en ziekmeldingen bijvoorbeeld. Veel van die gevolgen kunt u vermijden door de stress-oorzaken grondig aan te pakken. Stress kan individueel worden bestreden en in teamverband. Dat is geheel van de specifieke situatie afhankelijk. Soms is een interventietechniek nodig die zich richt op cognitieve gedragsaanpassing, in andere gevallen volstaat het aanpassen van de werkomstandigheden. Ook de keuze counseling en/of coaching en/of training kan pas worden bepaald als uw situatie nader is onderzocht. De stress-specialist leidt uw werknemers naar een gezonde situatie in persoonlijk en professioneel opzicht. Hij spoort stressoren en andere belemmerende factoren op en zet een gespreks- en oefeningentraject in om tot inzicht en begrip van de situatie te komen. Vervolgens stelt hij in nauw overleg met u een plan van aanpak op om de stress effectief te bestrijden. De uitvoering van het plan kan meerdere vormen hebben maar in alle gevallen houdt hij ruggespraak met u en komt zijn eigen managementervaring goed van pas. Indien aanpalende thema’s actueel worden zoals ziekteverzuimbegeleiding, reïntegratie of conflictbeheersing, kan de expert u ook direct met raad en daad bijstaan. De samenwerking met Cees Schuurmans wordt vooraf vastgelegd in een contract dat is gebaseerd op ureninschattingen. Indien er afwijkingen optreden, worden de (financiële) gevolgen hiervan u eerst voorgelegd ter goedkeuring. Stapsgewijs ziet het traject er als volgt uit:

1 Inventariseren van individuele en collectieve klachten;

2 Formuleren individuele en collectieve doelen;

3 Definiëren en begrijpen gedrag, reacties en oorzaken;

4 Plan van aanpak (individueel en/of collectief);

5 Uitvoering, begeleiding en implementatie beoogde veranderingen;

6 Nazorg, bewaking en feedback.

Cees kiest hierbij de volgende methodiek (en) en benaderingswijzen:

Op basis van zijn jarenlange ervaring op het snijvlak van mens en arbeid en zijn ontwikkelde inzichten, introduceert Cees Schuurmans een nieuwe manier van coachen! Deze nieuwe coachingsmethodiek combineert de klassieke probleemgerichte en psychodynamische benaderingswijze met de meer eigentijdse cliëntgerichte en oplossingsgerichte benaderingswijze. In zijn nieuwe wijze van coaching gaat Cees niet uit van slechts één methode maar van een aantal methoden die hij naar gelang de specifieke aard van de hulpvraag en probleemstelling kan toespitsen op de karakterologische eigenheid van zijn cliënten. De nieuwe coachingsmethodiek is genaamd:

SCSC-Coaching (Stressbased Cognitive Systemic Communicative Coaching)

Kernelementen zijn:

– Introspectie (binnen- en buitenwereld);

– Integratief stressonderzoek (stressbased);

– Disfunctionaliteiten (denken, gedrag en voelen);

– Cognitief-systemisch (denken en oordelen, individu is onderdeel van een sociaal systeem);

– Ik-Zelf-Wij-communicatie;

– Learning-by-trial-and-error;

Werkwijze en Methodiek
De wens om stress te bestrijden, is het begin van de verlichting van stress. Cees Schuurmans gaat er zelfs van uit dat jij zelf in staat bent jouw problemen op te lossen dan wel te verminderen. Cees helpt je om tot dat punt te komen met behulp van jouw eigen cognitieve- en emotionele vaardigheden. Cees hanteert een zeer eigentijdse benadering van stresshulpverlening en past drie werkwijzen toe: probleemgericht; cliëntgericht; oplossingsgericht. Hierbij sta jij centraal en ik, als stresshulpverlener, luister actief naar je. Hierbij zal ik non-directief zijn, met andere woorden: jouw verhaal staat centraal waarbij ik je geen richting opdring. Ik luister naar je, mezelf in jouw wereld begevend en van daaruit met jou mee denkend/voelend (empathisch) om je zodoende in de door jouw gewenste richting te begeleiden.

Probleemgericht
Dit is een vorm van de meer klassieke psychodynamische begeleiding waarbij de oorzaken van jouw negatieve gevoelens worden geduid. Wij zullen stil staan bij jouw problemen die het gevolg kunnen zijn van opgebouwde frustraties, onvervulde- en/of onbevredigde verlangens (behoeften), emotionele verwaarlozing, gebrek aan hechting….. Vaak, hevige, negatieve gevoelens zoals woede, agressie, angsten of sterke gevoelens van onzekerheid, wanhoop, hopeloosheid, twijfel, falen, depressiviteit of wellicht burn-out, kunnen hiervan het gevolg zijn. Hierbij zal er ook voldoende ruimte zijn om deze emoties de uitweg te geven die ze nodig hebben om zodoende bij jou voldoende innerlijke ruimte te kunnen creëren. Van hieruit kunt je op weg naar het door jouw gewenste gedrag, ofwel de door jou gewenste toekomst (oplossingsgericht).

Cliëntgericht
Jij bent een ontwikkeld mens met een groot herstellend vermogen. Het traject draait helemaal om jou en jouw eigen potentieel tot herstel, immers jij bent een volwassen (klik hier) persoon die het beste weet wat er met hem aan de hand is. We gaan ervan uit dat er voldoende gezonde innerlijke krachten, mogelijkheden en bronnen in jou aanwezig zijn, zodat jijzelf zelf in staat bent jouw problemen op te lossen. Ik ben hierbij jouw begeleider en zal het evenwicht in jou samen met jou herstellen, mede door mijn totale aanvaarding van jou als mens zowel mét jouw problemen alsmede mét jouw eigen herstellend vermogen.

Oplossingsgericht
Zowel de cliëntgerichte- als oplossingsgerichte benadering richten zich op (cognitieve) gedragsaanpassing. De oplossingsgerichte benadering richt zich al meteen op de door jou gewenste situatie. Jouw ideale of gewenste situatie is hierbij dus het doel en ik als coach leid je daarheen. ‘Wat moet ik anders doen om me beter te voelen?’, is dan een even simpele als cruciale vraag. Cees Schuurmans leeft zich in, maakt zich deelgenoot van de situatie en coacht jouw gedragsverandering.

Jij staat centraal bij Cees en jij bent de baas over jouw coachings- of counselortraject. Vaak combineert Cees de benaderinsgwijzen (integratief) en/of kiest hij voor meerdere deelmethodieken (eclectisch) waardoor een bredere basis voor de hulpverlening ontstaat. In alle gevallen staat de vermindering van jouw stress voorop. Het is hierbij belangrijk dat jij innerlijke beweging (ontspanning), innerlijke ruimte en nut gaat ervaren als gevolg van het stresstraject.

CONTACT