Algemene voorwaarden

1: Definities
De coach/counselor/adviseur/trainer: de eenmanszaak Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & Counseling, vertegenwoordigd door C.H.M. Schuurmans of haar representant. Integraal onderdeel van de eenmanszaak Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & Counseling zijn haar coachings- en trainingsactiviteiten op het gebied van sport en bewegen onder de handelsnaam Ceyo Energy.
De cliënt: De contractpartner van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling, in de hoedanigheid van de cliënt of de opdrachtgever. De cliënt en opdrachtgever kunnen dezelfde (rechts) persoon zijn.
De opdracht: De overeenkomst van- en met Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling tot het leveren van diensten aan de cliënt en/of opdrachtgever.
2: Toepasselijkheid
a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, contracten, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten die verband houden met het leveren van diensten door Cees Schuurmans Stress- en Arbeidscounseling & coaching in opdracht van de cliënt en/of opdrachtgever of in opdracht van diegene(n) die door de cliënt of opdrachtgever gemachtigd zijn een opdracht uit te geven namens hem. Cliënt en opdrachtgever kunnen in deze dezelfde (rechts) persoon zijn. Eventuele voorwaarden van de cliënt zijn slechts dan bindend, wanneer ze uitdrukkelijk in de offerte of aanbieding geldig zijn verklaard. Zo dit niet gebeurd is wijst Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling deze voorwaarden af.
3: Contractvorming
a: De door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling uitgegeven opdrachtbevestigingen, mondeling aangegane opdrachten, aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die tot die datum van de cliënt of opdrachtgever  ontvangen zijn. De juistheid van deze informatie en de geldigheid daarvan is de verantwoordelijkheid van deze  cliënt of opdrachtgever.  De offerte of opdrachtbevestiging  heeft uitsluitend het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het behalen van het beoogde resultaat niet binnen de invloedssfeer van de coach/adviseur ligt. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling heeft jegens de organisatie van de cliënt of opdrachtgever  dan ook geen verantwoordelijkheden of beslissingsbevoegdheden en aanvaardt derhalve geen opdrachten met resultaatverplichting, tenzij dit expliciet en welomschreven geregeld is binnen de offerte of aanbieding. De cliënt of opdrachtgever aanvaardt dat een veelheid aan factoren het werk van de coach/adviseur beïnvloedt en dat de verantwoordelijkheid voor de voortgang bij de cliënt of opdrachtgever ligt. Hierdoor zal de duur van de opdracht in onderling overleg beoordeeld dienen te worden, tenzij in de offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging een expliciete afspraak hierover is vastgelegd.
b: De offerte of aanbieding geeft duidelijkheid over het honorarium en de verrekening van reis- en verblijfkosten, reis-uren, kosten voor materiaal en hulpmiddelen, etc. Zijn deze kosten niet expliciet geregeld binnen de aanbieding, dan behoudt de coach/adviseur zich het recht voor deze kosten afzonderlijk door te belasten aan de cliënt of opdrachtgever. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de werkzaamheden jaarlijks aan te passen.
c: De door Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling  afgegeven offertes hebben een geldigheid van vier weken, tenzij in de offerte, aanbieding  of opdrachtbevestiging anders staat aangegeven. Binnen de geldigheidsduur is een offerte niet bindend tot het moment dat de opdracht aan Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling schriftelijk is bevestigd en deze door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is geaccepteerd. Voor online-opdrachten en online-consulten is de vooruitbetaling tevens de opdrachtbevestiging.
4: Uitvoering opdrachten
a: Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt of opdrachtgever worden na overleg met- en in opdracht van deze cliënt of opdrachtgever, en na goedkeuring door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling volgens het geldende (uur)tarief of de anderszins afgesproken tarieven, alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.
b: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling stelt de cliënt of opdrachtgever, voordat een opdracht in behandeling wordt genomen van het betreffende (uur)tarief of de aangeboden tarieven, op de hoogte. In deze tarieven zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten en andere nader overeengekomen kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt of opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
c: Alle opdrachten van cliënten of opdrachtgevers beschouwt Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling als uitsluitend en uniek aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
d: De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
e: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt of opdrachtgever, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt of opdrachtgever, zulks naar het oordeel van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling wenselijk maakt. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

f: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota (vooruitbetaling) te sturen die per omgaande door cliënt of opdrachtgever dient te worden voldaan.
g: De cliënt of opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goed verloop van de dienstverlening. Ook zal door de cliënt of opdrachtgever tijdig capaciteit van de juiste functionarissen vrijgemaakt worden indien dit voor het uitvoeren van de opdracht nodig is. Hiervoor dient de cliënt of opdrachtgever tijdig medewerking te verlenen om deze capaciteit in te plannen. Voor afspraken bij de cliënt of opdrachtgever op kantoor of elders ten behoeve van een project, wordt minimaal 1 dagdeel (=4 uur) in rekening gebracht. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling behoudt zich het recht voor om afspraken, die binnen 10 werkdagen voor de geplande datum door de opdrachtgever worden af- of uitgesteld, in rekening te brengen.
h: De benodigde middelen op locatie van de cliënt of opdrachtgever (ruimte, telefoon, fax, kopieer faciliteiten, internet, computers, presentatiemiddelen) dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld, tenzij in de offerte anders is geregeld. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de cliënt jegens derden. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling zal in het kader van de opdracht alle nodige maatregelen treffen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. Evenzo zal de cliënt of opdrachtgever eventuele systemen en technieken, die intellectueel eigendom zijn van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling met de nodige vertrouwelijkheid behandelen.
i: Cliënt of opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling   is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen en/of begeleiding (inhoud en richting)  indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt of opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
j: Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

k: Met betrekking tot coachingsopdrachten handelt Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling overeenkomstig de Ethische Gedragscode van de NOBCO (hoewel hier niet inegschreven) zoals in de laatst bekende versie gepubliceerd. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Met betrekking tot counselingsopdrachten handelt Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling overeenkomstig de Ethische Gedragscode van de ABvC (Algemene Bond voor Counseling) (hoewel heir niet ingeschreven) zoals in de laatst bekende versie gepubliceerd. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend.
5: Wijziging opdrachten
a: Mocht de cliënt of opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht wijzigingen willen aanbrengen in de opdracht, dan zal in goed overleg gezocht worden naar de beste wijze om dat door te voeren. Het is aan Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling om te beoordelen of e.e.a. binnen het concept van de opdracht valt of dat het aanvullingen betreft die apart geoffreerd moeten worden. Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  behoudt zich het recht voor om wijzigingen, die naar zijn oordeel een nadelige invloed hebben op het beoogde eindresultaat of op de voortgang van de opdracht, te weigeren. De verwerking van meer en minderwerk (nacalculatie) in de facturen zal op urenbasis geschieden, tenzij hierover andere (aanvullende) afspraken op schrift zijn gesteld.
6: Online Coaching
a: Indien de cliënt of opdrachtgever, die gebruik maakt van de Skype- diensten van  Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling , zich niet op het afgesproken tijdstip aanmeldt via Skype, zal er geen restitutie plaatsvinden. Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling zal die dag beschouwen als een dag waarop een 60-minuten sessie heeft plaatsgevonden.
Op tijd (binnen 12 uur voorafgaande aan de afgesproken tijd) afgezegde afspraken kunnen worden verzet naar een ander tijdstip.
b: Indien technische problemen of anderszins Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling verhinderen op het afgesproken tijdstip een online Skype-gesprek te voeren, zal Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling dit via e-mail of telefonisch aan de cliënt of opdrachtgever doorgeven. In dit geval zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
c: Door het aangaan van een online-begeleidingsstraject en na betaling van het voorschotbedrag van de door de cliënt of opdrachtgever gekozen termijn, verklaart hij  op de hoogte te zijn van artikel 6 uit deze Algemene Voorwaarden.

d: Alle artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online-diensten aangeboden door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling.
7: Voortijdige beëindiging opdrachten
a: De cliënt, de opdrachtgever of Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  kunnen de opdracht eenzijdig voortijdig beëindigen, indien een van beide partijen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de ondertekende aanbieding, offerte of overeenkomst en eventuele later toegevoegde afspraken of specificaties. Het al dan niet volgens planning uitvoeren van enkele activiteiten geeft de cliënt of opdrachtgever niet het recht om de opdracht voortijdig eenzijdig op te zeggen. Anderzijds kan Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  met feiten en omstandigheden te maken te krijgen, die het uitvoeren van de opdracht onmogelijk maken of ernstig hinderen, voordat deze het recht heeft de opdracht eenzijdig voortijdig op te zeggen. Hierbij behoudt Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling zich het recht voor te beoordelen of het voortzetten van de opdracht in redelijkheid kan worden gevergd of niet.
b: Bij opzegging dient een termijn van 1 maand in acht genomen te worden en opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Indien het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de opzegtermijn niet haalbaar of uitvoerbaar is, behoudt Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  zich het recht voor het honorarium voor de in deze opzegtermijn geplande activiteiten in rekening te brengen.
c: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
d: In geval een van beide partijen in een faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht eenzijdig op te zeggen, zonder inachtneming van de opzegtermijn.
8: Betaling
a: Het honorarium en alle overige kosten, zoals vastgelegd in de offerte of die doorbelast kunnen worden, worden gefactureerd. Met betrekking tot coachings- en/of counselingsopdrachten geldt dat de werkzaamheden slechts dan aangevangen worden als het honorarium, of een deel daarvan zoals vastgelegd in de offerte, zijn betaald
b: Betaling dient zonder korting te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na deze datum zal wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt of opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 20% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 600,–.

c: Vooruitbetaling is vereist voor alle online-diensten van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling . Tarieven zijn vooraf bij de cliënt of opdrachtgever bekend. Vooruitbetaling betekent dat de cliënt of opdrachtgever  akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en de tarieven opgesteld door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling .
Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling verplicht zich na de vooruitbetaling tot het leveren van de overeengekomen diensten voor de termijn die is afgesproken en is bevestigd aan de cliënt of opdrachtgever.
9: Aansprakelijkheid
a: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de coachings- of counselingsactiviteiten of bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd en eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan die het directe gevolg is van verwijtbaar gedrag van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling.
b: De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen en/of verwijtbaar gedrag wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de opdracht is ontvangen. In geval een opdracht een looptijd heeft van meer dan een half jaar, beperkt zich de aansprakelijkheid tot het bedrag wat in een half jaar als honorarium is ontvangen.
c: Eventuele schade dient binnen een jaar na het ontdekken te worden gemeld, bij gebreke waarvan de cliënt of opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
d: Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden. Hiervoor dient de cliënt of opdrachtgever Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling te vrijwaren.
e: De toepassing en het gebruik van de gegeven adviezen zijn geheel voor risico van de cliënt of opdrachtgever.

f: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
g: Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
h: Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
10: Privacy
(Online) coaching of counseling bij Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling is strikt vertrouwelijk. De cliënt of opdrachtgever zelf bepaalt wie van de begeleiding op de hoogte is. Informatie over de begeleiding  – ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van de coach – gespreksverslagen- notities- etc maken deel uit van het dossier. De cliënt of opdrachtgever bepaalt wie inhoudelijk over de voortgang van het traject wordt geïnformeerd. Administratieve informatie wordt door Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling opgeslagen en staat ter beschikking aan de partijen die daar – om redenen van betaling en controle – recht op hebben. De (elektronische) communicatie tussen cliënt en coach is strikt vertrouwelijk. Er wordt geen informatie over een traject aan derden verstrekt. Uitgezonderd zijn een wettelijke plicht en opgave door de cliënt. Alle gegevens worden gedurende drie jaar bewaard door Cees Schuurmans  Stress en Arbeidscoaching & counseling en blijven beschikbaar voor de cliënt.
11: Intellectueel eigendom
a: Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom berust bij Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling . Alle modellen, software, voorbeelden, systematieken die gebruikt worden in het kader van de opdracht, en die van nature niet gerelateerd zijn aan de organisatie van de cliënt of opdrachtgever, blijven eigendom van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling. De cliënt of opdrachtgever mag er gebruik van maken in het kader van de opdracht echter zal zich onthouden van publicatie of te gelde maken van deze informatie en modellen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling .
12: Toepasselijk recht
a: Op deze voorwaarden en elke overeenkomst die onder vermelding van deze voorwaarden gesloten wordt is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst expliciet anders is geregeld. In geval van een eventueel geschil zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cees Schuurmans Stress en Arbeidscoaching & counseling  zijn vestigingsplaats heeft.