Reintegratie Bedrijven

Bij langdurig ziekteverzuim dient de werkgever een reïntegratietraject op te starten (1e spoor). Leidt dat niet tot succes dan kan de werkgever een zogenaamd 2e spoor reïntegratie opstarten met behulp van externe specialisten. Mocht de werknemer na 20 maanden nog steeds niet werkzaam zijn, dan zijn de gepleegde reïntegratie inspanningen bepalend bij de eventuele uitkeringsaanvraag conform de WIA (poortwachtertoets).
De stress en arbeidsspecialist Cees Schuurmans kan u in dit proces bijstaan op meerdere manieren. Dit kunt u verwachten:
- een uitgebreid kennismakings- en intakegesprek, inclusief een intake- en reïntegratierapportage die voldoet aan de eisen van UWV, arbodiensten en verzekeraars;
- begeleidingsgesprekken met aandacht voor de oorzaken van de uitval: lichamelijk, psychisch, psychosomatisch, (extrinsiek of intrinsiek, exogeen of endogeen), faal- en succesfactoren en achtergrond van uw werknemer.
- het leren zien van persoonlijke mogelijkheden als mens en werknemer, overwinnen van drempels tot werkhervatting, arbeidsmarktoriëntatie, beroepskeuze, leren solliciteren;
- intensief overleg met u als werkgever, met de leidinggevende, het sociaal-medisch team, de arbodienst en het UWV;
- bewaking van de geldende wettelijke termijnen;
- snelle werkhervatting van uw werknemer.
Wilt u precies weten welke fases u in het geval van reïntegratie van toepassing zijn, klik dan hier.

    1)    Re-integratiedossier
De werkgever werkt eerst aan re-integratie binnen het eigen bedrijf (zgn. reïntegratie 1e spoor). Lukt dat niet, dan kan hij re-integratie bij een andere organisatie in gang zetten (zgn. reïntegratie 2e spoor). Zo nodig kan er een re-integratiebedrijf ingeschakeld worden. De werkgever begint in deze fase ook met het opmaken van een re-integratiedossier. In het re-integratiedossier bewaart hij alles wat met de reïntegratie van de zieke werknemer te maken heeft, zoals formulieren, correspondentie met de arbodienst of de bedrijfsarts, het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. In het dossier zit verder het re-integratieverslag dat de werknemer na twee ziektejaren moet meesturen met de WIA-aanvraag.
   
    2)    Reïntegratieresultaat na 44 weken
Rond de 44ste week van de ziekte ontvangt de werkgever een bevestigingsbrief van het UWV en informatie over de verdere re-integratieactiviteiten die van hem worden verwacht. Na een jaar ziekte evalueert de werkgever samen met zijn werknemer hoe het afgelopen jaar is verlopen. Samen stellen zij vast welk re-integratieresultaat zij in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe zij dat gaat doen. Het plan van aanpak moet opnieuw worden bekeken. Als het nog steeds voldoet kan de werkgever gewoon doorwerken aan de re-integratie. Is het inmiddels aan bijsturing toe, dan moet dat worden vastgelegd in een bijstelling van het plan van aanpak.

    3)    Reïntegratieresultaat na 20 maanden- het reïntegratieverslag
Als de werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag is, dan stellen de werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op. Wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vindt de werkgever daarvan? Als de werknemer een uitkering aanvraagt op grond van de WIA, dan beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Dit is de zogenoemde poortwachtertoets. Alleen als de werkgever en de werknemer zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat de werknemer een uitkering nodig heeft, volgt eventueel een keuring voor de WIA. Heeft de werkgever volgens het UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van zijn werknemer, dan moet hij een jaar extra doorbetalen.

Het UWV zal hem dan laten weten wat hij nog moet doen aan re-integratie. Deze periode kan korter worden als de werkgever alsnog aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld door een re-integratietraject in te kopen. Heeft de werkgever dit gedaan, dan kan hij dat melden aan het UWV. Zes weken nadat is besloten dat de werkgever alsnog genoeg heeft gedaan aan re-integratie, hoeft hij geen loon meer door te betalen.

    4)    Einde dienstverband/Ontslag
Als uw werknemer langer dan twee jaar ziek is, houdt voor u de verplichte loondoorbetaling op. Het ontslagverbod vervalt en u mag uw werknemer ontslaan. U, uw werknemer en het UWV moeten het dan wel eens zijn over het volgende:
- uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden;
- u en uw werknemer hebben genoeg aan de re-integratie gedaan (inspanningsverplichting), maar zonder resultaat;
- re-integratie van uw werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk (ook niet via scholing).

Als de werknemer, het UWV en de werkgever het hierover eens zijn, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. In dat geval is geen ontslagvergunning nodig.

    5)    Algemeen Advies
Uw zieke werknemer valt onder de zorg van u als werkgever. Van u wordt verwacht dat u hem de komende twee jaar begeleidt in het traject om weer aan het werk te gaan. Hierbij wordt veel begeleiding door u verwacht waarbij u ook alles goed moet registreren en documenteren. Op (klik hier) www.uwv.nl vindt u diverse standaardformulieren die u kunt gebruiken. Hierbij zijn de genoemde termijnen erg belangrijk, want in het ergste geval kan het UWV oordelen dat u, na twee ziektejaren, niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie. In dat geval kunnen de financiële consequenties groot zijn. Klik hier voor nader advies.